La Flor de Café
Beskrivelse af La Flor de Café

Indledning

Ill.: Arkitekter uden Grænser, 2022

Velkommen

Kort intro

Visionen

Visionen illustreret som en blomst med fem kronblade, der hver repræsenterer en hovedaktivitet (kaffeforarbejdning, boliger, erhvervscenter, værelsesudlejning samt spisested.

Ill.: Arkitekter uden Grænser, 2022

Visionen med projektet er at skabe et lokalt udviklingscenter i landsbyen El Coyolar (i det nordlige Nicaragua), der støtter fællesskabet og økonomien i området gennem fire hovedaktiviteter:

 1. Opkøb og forarbejdning af kaffe.

 2. Etablering af boliger til landarbejdere

 3. Etablering og drift af et lokalt erhvervscenter.

 4. Etablering og drift af et pensionat (som også kan bruges til kurser/højskole).

Visionen illustreret som en blomst med fem kronblade, der hver repræsenterer en hovedaktivitet (kaffeforarbejdning, boliger, erhvervscenter, værelsesudlejning samt spisested.

Ill.: Arkitekter uden Grænser, 2022

Visionen med projektet er at skabe et lokalt udviklingscenter i landsbyen El Coyolar (i det nordlige Nicaragua), der støtter fællesskabet og økonomien i området gennem fire hovedaktiviteter:

 1. Opkøb og forarbejdning af kaffe.

 2. Etablering af boliger til landarbejdere

 3. Etablering og drift af et lokalt erhvervscenter.

 4. Etablering og drift af et pensionat (som også kan bruges til kurser/højskole).

Verdensmålene

MÅL 1: AFSKAF ALLE FORMER FOR FATTIGDOM I VERDEN

Produktion af kaffe skaber lokal værdi og kræver meget arbejdskraft. Vi har særligt fokus på, at også de landarbejdere får del i økonomien.

Forarbejdningen af kaffe kræver traditionelt meget vand, som ofte senere forurener vandløb. Vi har særligt fokus på opsamling, håndtering og afledning af vand.

Kaffen bliver traditionel produceret med skyggetræer. Det er en produktion, som tillader diversitet og forhindrer skader efter kraftig regn. Vi har særligt fokus på bæredygtig produktion, herunder alternativer til gødskning, støtte til nye afgrøder samt bevaring af skov.

café directo er født som et partnerskab mellem syd og nord. Vi har fokus på, at partnerskabet ikke kun er en økonomisk relation, men også udvikler sig som en mellemfolkelig relation.

Aktører og interessenter

1. Beboerne generelt i El Coyolar

(comarca, ca. 8.000 personer), der får adgang til økonomiske og kulturelle tilbud

Herunder særlige grupper:

 • Dem, der får arbejder eller får mulighed for at drive virksomhed i forbindelse med centeret

 • Dem, der kommer til at bo på centeret.

 • Kaffeproducenter (området produceret ca. 13.000 sække kaffe = 600 tons.

2. Danske ”bløde” investorer (privatpersoner)

der ønsker at være del af projektet.

Herunder særlige grupper:

 • Personer, der ønsker at involvere sig aktivt i én eller flere af aktiviteterne på centeret.

 • Personer, der kunne forstille sig at være på ”højskoleophold” på centeret.

Størstedelen vil blot være passivere investorer, dog eventuelt aktive kaffeforbrugere i Danmark.

3. Virksomheder/NGO’er

(både danske og internationale) med interesse i at udvikle teknologi i en nicaraguanske kontekst.

F.eks. i forbindelse med:

 • Tørreanlæg til kaffe.

 • Vådmølle til kaffe (med genbrug/besparelse af vand).

 • Omdannelse af (kaffe-)pulp til (organisk) gødning.

 • Byggedygtigt byggeri for fattige på landet.

 • Organisatorisk/forretningsmæssig konceptudvikling.

4. Institutionelle investorer.

Hvis centeret kan fungere økonomisk og juridisk og kan leve op til målsætninger, så er der ikke tvivl om, at institutionelle investorer kan finde det attraktivt at have med i en portefølje.

Stedet

El Coyolar: Landskab og klima

Fotos fra Google Earth januar 2022.

Grunden

Grunden er på 15,7 ha. (= 22 manzanas).

Ca. 2/3 af areal er (januar 2022) udlejet til dyrkning af bønner. Den resterende del af arealet er dækket af tæt skov. I den nordøstlige del af skoven udspringer en kilde, som løber videre i en bæk mod sydøst. Der er altid vand i kilden.

Arealet krydses fra syd mod øst af landevejen fra El Tuma til El Coyolar. Fra landevejen udgår mod vest en bivej mod en mindre bebyggelse umiddelbart øst for grunden.

Grunden ligger i en højde på 760-820 moh. Stærkest hældende i skoven ned mod bækken samt mod en høj i det sydlige skel.

Perspektivering

Tanker om disponering på grund.

Ill.: Arkitekter uden Grænser, 2022

Aktiviteterne

Det første kronblad repræsenterer aktiviterne omkring opkøb, forarbejdning og videresalg af kaffe.

Ill.: Arkitekter uden Grænser, 2022

Opkøb, forarbejdning og videresalg af kaffe

Primært at forsøge at opkøbe kaffe i bær (”uva”).


Særligt fokus på: brug af vand, brug af pulp til kompost m.v., fairness/transparens i indvejning og afregning.

Økonomien for opkøb og videresalg sker enten særskilt (i andet selskab) eller som særskilt økonomi inden for La Flor de Café. Medgår i La Flor de Café’s økonomi som ”husleje” (svarende til 10% af investering i bygning og maskiner).

Læs mere om forarbejdning af kaffe her

Herefter følgende

· Afhentning (”acopio”)

· Indvejning, sortering

· Afpulpning

· Gæring

· Vask

· Tørring

· Opbevaring/lagring

· Afskalning

· Sortering

· Pakning (til eksport).

Det andet kronblad repræsenterer de fælles værksteder m.v.

Ill.: Arkitekter uden Grænser, 2022

Erhvervscenter/værksteder/butikker

Erhvervscenteret består af mindre bygninger med udlejning af lokaler til værksteder og butikker.

Formålet er at stimulere den lokale økonomi med flere indtjeningsmuligheder for befolkningen.

Nogle forretninger kan gå i gang af sig selv (f.eks. mindre butikker).

Nogle forretninger kan blive stimuleret til opstart med leveringer til øvrige aktiviteter La Flor de Café (f.eks. tømrer-, snedker, VVS og murerarbejde).

Andre forretninger/aktiviteter kan komme i gang bilaterale med danske aktør (større og mindre projekter med dansk bidrag til finansiering.

Det tredje kronblad repræsenterer boligerne.

Ill.: Arkitekter uden Grænser, 2022

Boliger

Boligerne indgår i helheden ud fra flere aspekter:

 • Overordnet: Forbedre levevilkår for de fattige

 • Interesse i at have stabil (og tilfreds) arbejdskraft tæt på.

 • I forhold til sikkerhed: Medansvar for stedet (og installationerne).

Drift af boligerne kunne foregå som i en ”andelsboligforening”.

Anpartshaverne køber brugsretten til en bolig for anlægssummen (f.eks. USD 9.000).

For dette betales f.eks. 10% i udbetaling.

Af restsummen betales 5% om året i rente (ca. USD 400). Restsummen kan betales ned ved ekstraordinære afdrag.

Hertil betales driftsudgift (f.eks. ca. USD 35-40/måned) for vand, strøm og vandafledning.

Brugsretten kan videresælges gennem La Flor de Café (til markedspris). På den måde kan anpartshavere nyde godt af egne forbedringer af boligen.

Det fjerde kronblad repræsenterer spisestedet.

Ill.: Arkitekter uden Grænser, 2022

Spisested


Det sidste kronblad repræsenter værelserne, der tilsammen udgør en slags pensionat.

Ill.: Arkitekter uden Grænser, 2022

Værelser/pensionat

Pensionatet er inkluderet for at tilvejebringe fysiske rammer (forplejning, overnatning og social ramme) for både lokal og dansk tilstedeværelse.

Pensionatet:

Faserne

Organisation og ledelseBudget

Anlægs- og driftsbudget samt cash flow og udvikling af kapital 2022-26

Forretningsplan, La Flor de Café, februar 2022